Ngày 19/10/2018 Trường MN Quảng Trường đã tổ chức hội nghị Công chức, viên chức và lao động thành công tốt đẹp. Hội nghị đã nhất trí cao và quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra

Tháng Mười 23, 2018 2:52 chiều

ảnh đại hội ccvclđ 2 ảnh đại hội ccvclđ