Tổ MG Lớn

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổ phó: Hồ Thị Châu